ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2564)

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ กรณีศึกษา...

FACTORS FOR SUCCESS IN RUNNING HEALTH CARE POLICY CASE STUDY BANGPRAMUNG TUMBON, KROKPHRA DISTRICT, NAKHONSAWAN

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์...

The marketing mix factors influencing purchase decisions of the products online of people in Mueang District, Tak Province.

ระดับการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อความสามารถในการทำกำไร...

CORPORATE GOVERNANCE LEVEL EFFECTS ON PROFITABILITY : CASE STUDY OF THE LISTED COMPANIES SERVICE INDUSTRY GROUP ON THE STOCK EXCHANGE...