ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม 2563)

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำโบราณบางพลี...

The Management of Sustainable Community-Based Tourism: A Case Study of Bangplee Floating Market and Wat Bangplee Yainai, Samutprakarn