Aim & Scope

วัตถุประสงค์ 


1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยที่ต้องการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก
2. เป็นสื่อกลางในการนำเสนอความก้าวหน้าทางการวิจัยของนิสิต อาจารย์ นักวิจัย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการภายนอกได้สร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้า และนำไปสู่การเพิ่มพูนตำแหน่งทางวิชาการ

ขอบเขตของวารสาร


1. วารสารวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นเป็นสื่อกลางในการสร้างองค์ความรู้ และเผยแพร่บทความวิชาการ และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคนิคการแพทย์ สหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. เนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย ที่ส่งมาขอตีพิมพ์ จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการขอตีพิมพ์ หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่น ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3. การส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยนั้น สามารถส่งโดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารผ่านระบบ online Submission ที่เว็ปไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภท ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
4. การรับบทความของวารสารวิจัยวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะเป็นบทความที่มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ทฤษฏีใหม่ ๆ ช่วยขยายองค์ความรู้ในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในวงวิชาการที่กว้าง และมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม