แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

GUIDED LINE FOR DEVELOPMENT OF LEARNING MANAGEMENT ADMINISTRATION IN CHILD - CENTERED UNDER CHONGKAB - KHIRIRAT SCHOOL GROUP TAK PRIMARY EDUCTIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

แนวทางพัฒนาการบริหารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนช่องแคบ – คีรีราษฎร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Files