ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก

The marketing mix factors influencing purchase decisions of the products online of people in Mueang District, Tak Province.

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก

Files