ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ กรณีศึกษา ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

FACTORS FOR SUCCESS IN RUNNING HEALTH CARE POLICY CASE STUDY BANGPRAMUNG TUMBON, KROKPHRA DISTRICT, NAKHONSAWAN

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการนำนโยบายสาธารณสุขไปปฏิบัติ  กรณีศึกษา ตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

Files