ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Factors affecting the decision to choose the tourist attractions of the elderly case study : Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Files