การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละทิ้งตะกร้าสินค้าเมื่อซื้อผ่านตลาดออนไลน์

The Study of Factors Influencing Shopping Cart Abandonment When Purchasing from Online Marketplace

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการละทิ้งตะกร้าสินค้าเมื่อซื้อผ่านตลาดออนไลน์

Files