การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื่องจักสานผักตบชวา และหวาย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการทำเครื่องจักสานผักตบชวา และหวาย กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาและหวาย  ตำบลบ้านรี จังหวัดอ่างทอง

Files