การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

THE PARTICIPATIONS IN SCHOOLS OF BASIC EDUCATION IN SCHOOLS BOARDOF SCHOOL IN MUEANG DISTRICT UNDER THE OFFICE OF NONG BUA LAMPHU PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1

การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอำเภอเมืองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

Files