การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Development of Two Land Community Tourism Products to the Management of Ecological Culture Tourism in Khane Chue Sub-district, Mae Ramat District, Tak Province.

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวชุมชนคนสองแผ่นดินสู่การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

Files