การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

The Development of Lesson Plans on the topic of Petroleum, Department of Science by using 7Es learning cycle for Tenth-grade Students at WangKeawwitaya School,the Sisaket Provincial Administrative Organization

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปิโตรเลียม โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ7E ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

Files