การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

การพัฒนาท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชุมชนบ้านผารังหมี  ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

Files